Hình ảnh

 

Haas factory Outlet Việt nam        

                Haas Factory Outlet Việt Nam                                                  Haas Automation Inc. (USA)  

 

                       

                                                        Các trung tâm gia công Haas CNC ở nhà máy Ohmori Việt Nam

 

Haas Automation tại Hội chợ MTA 2012

  

 

Haas Automation tại Hội chợ MTA 2013